بخش سی سی یو با ۴ تخت فعال و مصوب در تاریخ ۱۳۸۱/۱/۶ شروع بکارنموده  و دارای ۳ پزشک متخصص قلب می باشد.

این بخش با بکارگیری از تجهیزاتی مانند دستگاه الکتروشوک، مانیتورینگ فردی و مرکزی ، سیستم نرس کال جهت کلیه بیماران ، پمپ های انفوزیون سرم و سرنگ جهت هر تخت ، دستگاه پیس میکر پوستی و  غیره به بیماران نیازمند مراقبت های ویژه قلبی خدمات ارائه می نماید.

رئیس بخش سی سی یو سرکار خانم دکتر  زهرا اصغر نیا و سرپرستار این بخش سرکار خانم مریم نوروزی میباشند.