کمیته های بیمارستان امام خمینی  صومعه سرا

 

برای دانلود کلیک کنید

برنامه زمانبندی کمیته ها

برای دانلود کلیک کنید

کمیته های بیمارستانی
 

 

برای دانلود کلیک کنید

 

برنامه ماهیانه