کتابچه خود مراقبتی

 

 

 

کتابچه راهنمای خودمراقبتی بیماری های شایع بیمارستان

 

 

 

 

کتابچه راهنمای بیماران کرونایی پس از ترخیص 

 

 
 
 

باز توانی تنفسی

 
 

نکات تغذیه هنگام ترخیص

 

 

 

کتابچه آموزشی بیماران نارسایی قلبی

 

 

فعالیت بدنی سلامت مغز سالمندان COVID 19

 

 

خودمراقبتی  و سالمندان

  

خودمراقبتی در  دیابت

خودمراقبتی در بیماران فشارخون بالا

خودمراقبتی و احیا

خودمراقبتی و سرطان

راهنمایی دارویی آموزش به بیمار

 

 

 

 

توضیه های تغذیه برای پیشگیری از بیماری های تنفسی و کرونا 

  
آخرین بروز رسانی : 12 اردیبهشت 1401