عنوانتعداد
 پزشک متخصص
 40
 پزشک عمومی
 9
 کارشناس پرستاری
 98
 کارشناس ارشد پرستاری

 کارشناس مامایی
 21
کارشناسان پاراکلینیک
17
کارشناس اتاق عمل و هوشبری 
18
آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400