معرفی واحد کنترل عفونت بیمارستان امام خمینی ( ره ) صومعه سرا

مقدمه :

بیمارستان امام خمینی ( ره) صومعه سرا در نظر دارد تا با تلاش سازمان یافته و نظم جهت پیش بینی و تعیین اهداف و اخذ تصمیمات بنیادی و انجام اقدامات اساسی در راستای نیل اهداف خود در بهترین زمان ممکن برنامه ریزی نماید و ارتقای کیفیت خدمات سلامت به بیمار، ازاهداف کلی این بیمارستان می باشد.بنابراین واحد های مختلف بیمارستان در راستای نیل به اهداف و تحقق ارتقای کیفیت خدمات رسانی گامهای موثری برداشته اند. از جمله این واحد ها ، واحد کنترل عفونت می باشد که نقش موثر و بسزا در پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی دارد.

هدف کلی

 

تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه و رضایتمندی آنان از طریق کنترل عفونت های بیمارستانی.

اهداف  اختصاصی

 اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی براساس NNIS  در بیمارستان جهت پیشگیری وکنترل بروز و شیوع عفونت بیمارستانی.

 تشکیل کمیته های کنترل عفونت های بیمارستانی و تیم کنترل عفونت در بیمارستان براساس ساختار مصوب کشوری.

 آموزش و بازآموزی نیروهای انسانی درگیر برنامه در بیمارستان اعم از درمانی، اداری و افزایش سطح آگــاهی آنها در ارتبــاط با عفونت های بیمارستان و مشارکت آنها در اجرای برنامه های پیشگیری از عفونت. (از طریق برگزاری کنفرانس های داخلی بخشی،سمینارهای آموزشی و...)

 بهینه سازی و تجهیز بیمارستان به مواد، ملزومات و تجهیزات کنترل عفونت های بیمارستانی با استفاده ازاطلاعات نظام مراقبت.

شرح وظایف پست سازمانی:

عنوان پست سازمانی : سوپروایزر/کارشناس مسئول/کارشناس پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی

1) اجرای نظام مراقبت عفونت های بیمارستانی براساس دستورالعمل های وزارت بهداشت و درمان.

2)اجرای راهنمای بالینی کشوری در حیطه پیشگیری و کنترل عفونت منطبق با دستورالعمل های قانونی.

3)اجرای برنامه های آموزشی برای کلیه کادر بیمارستان، مراجعین به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با

همکاری تیم کنترل عفونت و واحدهای آموزشی بیمارستان.

4)همکاری در تنظیم موازین ایمن سازی و واکسیناسیون کارکنان بیمارستان طبق برنامه های کشوری.

(5ارزیابی و تعیین نیاز وسایل و تجهیزات مرتبط با کنترل عفونت و ارائه به کمیته کنترل عفونت.

6)نظارت و ارزیابی چگونگی رعایت راهنماهای بالینی مرتبط با کنترل عفونت بیمارستان .

7)تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در واحدهای بیمارستانی براساس راهنماهای بالینی

کشوری با همکاری کمیته کنترل عفونت .

(8 نظارت بر ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کشوری و ملی.

9)شناسایی بروز طغیان و در صورت نیاز تحلیل علل و ریشه یابی آن .

10)تشکیل جلسات کمیته کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات، گزارش ها و دریافت دستورالعمل های

اجرایی.

11)شناسایی و گزارش بیماری های واگیر مشمول گزارش دهی مطابق با دستورالعمل های وزارت بهداشت

درمان و آموزش پزشکی.

12)برنامه ریزی، نظارت، و نیازسنجی الزامات ضروری جهت رعایت موازین پیشگیری و کنترل عفونت )من

جمله وسایل حفاظت فردی، تسهیلات بهداشت دست، اندیکاتورهای شیمیایی و ..( در بخش ها و واحدهای مختلف بیمارستانی و گزارش به مقام مسئول و کمیته کنترل عفونت جهت تأمین.

13)مدیریت مواجهه شغلی در مراکز درمانی با ابزار و وسایل برنده جهت کارکنان خدمات سلامت مطابق بادستورالعمل های کشوری.

14)پایش کیقیت فرآیند استریلیزاسیون ابزار و تجهیزات و انجام مداخلات اصلاحی مطابق با راهنماها و دستورالعمل های کشوری و تأیید کمیته کنترل عفونت ها.

 

معرفی کارشناس پیشگیری و کنترل عفونت های بیمارستانی:

1( اطلاعات شخصی

نام : لیلا

نام خانوادگی : سرشاد

شماره تلفن تماس :44323041-013 / داخلی 273

پست الکترونیکی : bimarestan.somesara@yahoo.com

2( تحصیلات

کارشناس پرستاری ، دانشکده پرستاری - مامایی شهید بهشتی رشت ، 1376-1381.

3( سوابق کاری

شروع به طرح : بیمارستان امام خمینی ( ره ) صومعه سرا، اسفند ماه 1381الی تیرماه1383.

استخدام پیمانی : دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، بیمارستـــــــان امــام خمـــینی ( ره ) صومعه سرا،از سال 1385الی 1391.

پرستار بخش سی سی یو : از سال 1385 الی 1388.

سرپرست (سوپروایزر) کنترل عفونت :از سال 1388 تاکنون.

4( سوابق آموزشی :

تدریس در دوره های آموزشی ( سمینارهای پودمانی ) بیمارستان.

آخرین بروز رسانی : 14 آذر 1400