معـرفی بـخش مدیریت اطلاعات سلامت:

 

  مسئول واحد: سیده زینب ابراهیم نیا         

بخش مدیریت اطلاعات سلامت  شامل 4 واحد به شرح ذیل می باشد :

   واحد کدگذاری:

        کد گذاری صحیح بیماریها و اقدامات پرونده بیماران بستری و بستری موقت اورژانس

         ثبت کد بیماریها در his

         کد گذاری بیماری بیماران ارجاعی به کلینیک تخصصی

         ثبت  کد مربوطه در his و ارسال آن به سپاس

         رفع نقص کردن پرونده های بستری و عودت دادن آنها به بخش ها

      واحد آمار:

         جمع آوری آمار روزانه عملکرد بخش ها و واحد ها

         چک آمار روزانه دریافت شده از بخش ها

         جمع بندی آمار ماهیانه فعالیت بخش ها

         تهیه و جمع آوری آمار بخش های پاراکلینیک(آزمایشگاه-رادیولوژی و...)

         ثبت کلیه آمار بیمارستان در سامانه فرابر

         ثبت کلیه آمار بیمارستان در سامانه آواب

         ارائه گزارش آمار فعالیت های درمانی به ریاست

         ارائه گزارش آمار فعالیت های درمانی به واحد های مختلف

         پاسخگویی به آمار و اطلاعات درخواستی از سوی وزارت متبوع ومسئولین دانشگاه

           تعیین شاخص‌های آمار بیمارستانی به منظور تجزیه وتحلیل خدمات ارائه شده.

      واحد بایگانی :

 

 

         تهیه پرونده خام بیماران

        تحویل پرونده براساس لیست از واحد درآمد

         پاکسازی پرونده های بستری و تحت نظرو اتاق عمل

         ثبت تاریخ ترخیص پرونده ها در دفتر اندکس

         مرتب سازی پرونده ها و پوشه زدن در جهت آماده سازی برای بایگانی

         تفکیک پرونده بستری،سرپایی و دارای سایقه قبلی

         بایگانی پرونده ها

         پیگیری پرونده های مفقودی

         رفع نقص کردن پرونده های بستری و عودت دادن آنها به بخش ها

          مکاتبات با مراکز بیمه ای و مراجع قضایی

         پاسخگویی به ارباب رجوع در قبال درخواست پرونده طبق مقررات و با هماهنگی ریاست یا مدیریت

         درخواست و نظارت بر تهیه فرم های پرونده های بیمارستانی

         امحا مستندات بالینی

    واحد پذیرش : 

 

 در این واحد اقدام به پذیرش کلیه بیماران بستری ، سرپایی ، اورژانس نموده و برای آنان تشکیل پرونده صورت می گیرد . این واحد به صورت 3 شیفت در کلیه ایام سال فعال می باشد .

آخرین بروز رسانی : 15 آذر 1400