شرح وظایف کارشناس هما هنگ کننده  ایمنی

 

شرح وظایف کارشناس  هماهنگ کننده ایمنی که  به تایید ریاست بیمارستان رسیده است حداقل شامل موارد ذیل می باشد:

1- همکاری در تدوین ، اجرا و بازنگری برنامه سالیانه ایمنی بیمار در بیمارستان به منظور دستیابی به سطح یک استاندارد های بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار.

2- همکاری در خود ارزیابی استانداردهای الزامی بیمارستان های دوستدار ایمنی بیمار در بیمارستان .

3- همکاری در بررسی فرهنگ ایمنی بیمار بر مبنای سالیانه و اقدام اصلاحی به منظور ارتقاء آن .

4- تدوین و شرکت در بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار و پی گیری انجام اقدامات اصلاحی و بازخورد به کارکنان.

5- همکاری در انجام ممیزی های بالینی و پیشنهاد موضوعات ممیزی بالینی بر اساس نتایج بازدید های مدیریتی و تحلیل ریشه ای وقایع.

6- ایجاد و آموزش چگونگی استفاده از سیستم یادگیری و گزارش دهی اتفاقات ناخواسته در بیمارستان.

7- راهبری و مدیریت خطر موضوعات تهدید کننده ایمنی بیمار.

8- شرکت فعالانه در جلسات مرگ ومیر و معلولیت ها و پی گیری اتفاقات تهدید کننده ایمنی بیمار جهت انجام تحلیل ریشه ای وقایع .

9- اقدام اصلاحی بر اساس نتایج تحلیل ریشه ای وقایع به منظور کاهش خطرات در سازمان.

10- شرکت و همکاری فعالانه در تدوین خط مشی ها و روش های اجرایی در سازمان به منظور اشاعه ارائه خدمات بهینه.

11- بستر سازی و ایجاد شیوه مناسب برقراری ارتباط در خصوص موضوعات مرتبط به ایمنی بیمار در داخل بیمارستان.

12-مشاهده و بازدید از بخش ها و واحدهای بیمارستانی وگزارش به مسئول ایمنی بیمار.

13-شرکت در کلیه کمیته های بیمارستانی.

14-مشارکت فعال همراه با انعطاف پذیری در اعمال تغییراتی که متعاقبا بعنوان دستورالعملها/استانداردها ابلاغ می شود.

15-مشارکت در کارهای گروهی و انجام وظایف محوله و رعایت آیین نامه داخلی بیمارستان.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400