سمیه طالبی

کارشناس پرستاری

سمت:سوپروایزر آموزشی

سابقه کاری:15سال

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزشی

سوپروایزر آموزشی پرستاری است که مسئولیت فعالیت های آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی- درمانی، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزشی بر اساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

 1. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی پرستاری تحت سرپرستی (رعایت مقررات اداری، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و نظایر آن)
 2. شناسایی و تعیین اهداف آموزشی/ تعیین نیازهای آموزشی/اولویت بندی نیازهای آموزشی
 3. تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون جهت رفع نیازهای آموزشی در راستای اهداف کلان بیمارستان
 4. تعیین و تنظیم ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعالیت های آموزشی بخش های مرتبط
 5. ثبت و گزارش کلی فعالیت های آموزشی و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری
 6. کنترل و نظارت بر شرکت فعال رده های مختلف پرستاری در برنامه های آموزشی بر اساس سرانه آموزش
 7. شرکت در کلیه جلسات آموزشی مرتبط با پرستاری
 8. تعیین و اندازه گیری شاخص های آموزشی
 9. مشارکت در برنامه های بازدید و ارزیابی بیمارستان
 10. هدایت و تشویق کادر پرستاری در جهت کسب امتیازات آموزشی لازم
 11. ارزیابی اثربخشی آموزش های انجام شده و اطلاع به فراگیران و مسئولین و استفاده از نتایج اثربخشی آموزشی
 12. به کارگیری نتایج ارزیابی رضایتمندی کارکنان و مددجویان  (از طریق دفتر بهبود کیفیت) در برنامه های آموزشی
 13. مشارکت در کمیته ارزشیابی کارکنان
 14. مشارکت در کمیته آموزش و پژوهش و گزارش فعالیت های آموزشی به مسئولین
 15. ارائه پیشنهاد بودجه آموزشی به مدیریت پرستاری
 16. تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه آموزشی
 17. طراحی و اجرای برنامه های آموزشی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت
 18. هماهنگی در اجرای برنامه کارورزی دانشجویان و کارآموزان گروه پرستاری و مامایی
 • مسئولیت ها
 1. همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی
 2. پیشنهاد تهیه کتب، جزوه، مقاله های مختلف علمی و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان گروه پرستاری و مامایی
 3. پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی
 4. هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان
 5. هماهنگی و همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400