معرفی پرسنل دفتر بهبود کیفیت

 

 

نام و نام خانوادگی : سمیرا حاجی عباسی

 

سمت : مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت

 

تلفن داخلی : 226

 

تحصیلات : کارشناس مامایی ، کارشناس ارشد مدیریت دولتی

 

سوابق : مسئول اعتباربخشی و بهبود کیفیت از اردیبهشت 97

 

شرح وظایف دفتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

-         تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان با هدایت تیم رهبری و مدیریت بیمارستان

-         تدوین بیانیه رسالت و چشم انداز بیمارستان و ابلاغ ان به بخشها و واحدها

-         هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیتهای بهبود کیفیت در بیمارستان

-         پایش مستمر برنامه بهبود کیفیت ، اقدامات و مداخلات مدیریتی از طریق تحلیل شاخص ها

-         تدوین فرآیندهای اصلی بیمارستان منطبق بر اصول بهبود کیفیت

-         تعیین شاخصهای مهم فرآیندی و عملکردی

-         تدوین برنامه بهبود کیفیت

-         تدوین برنامه عملیاتی سالیانه در راستای تحقق اهداف اختصاصی جهت ارتقای شاخص ها

-         نظارت بر تدوین خط مشی ها / دستورالعملها / روشهای اجرایی

-         دریافت خط مشی ها / دستورالعملها / روشهای اجرایی از بخشها و واحدهای مختلف ، تصویب و ابلاغ آنها

-         نظارت بر اجرای صحیح خط مشی ها / دستورالعملها / روشهای اجرایی

-         هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و پیگیری اجرای مصوبات کمیته ها

   

آخرین بروز رسانی : 27 مرداد 1400