فرم ها

 

 

 خلاصه اطلاعات موارد جراحات و صدمات ناشی از سرسوزن و وسایل تیز و برنده در پرسنل بیمارستان

 

 

 

 

مشخصات منشا 

 
 

 فرم تجویز منطقی آنتی بیوتیک های پرهزینه

 

 

 فرم شماره ١  فرم بیماریابی عفونتھای مرتبط با مراقبتھای بھداشتی

 

 

 گزارش اقدامات انجام شده در استقرار نظام پیگیری پس از ترخیص بیماران جراحی شده

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400