فرآیندها

 

 

 عنوان فرآینداقدامات بعد از مواجهه شغلی و اقدامات پیگیری

 

 

 

 

فلوچارت فرآیند رعایت احتیاط بر اساس راه انتقال بیماری ها ویرایش شده 

 
 

 فلوچارت فرآیند کلیات تزریقات ایمن

 

 

 فلوچارت فرآیندالگوریتم عفونت بیمارستانی برای چهار عفونت اصلی بر اساس NNIS