فرآیندها

 

 

 عنوان فرآینداقدامات بعد از مواجهه شغلی و اقدامات پیگیری

 

 

 

 

فلوچارت فرآیند رعایت احتیاط بر اساس راه انتقال بیماری ها ویرایش شده 

 
 

 فلوچارت فرآیند کلیات تزریقات ایمن

 

 

 فلوچارت فرآیندالگوریتم عفونت بیمارستانی برای چهار عفونت اصلی بر اساس NNIS

 
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400