برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر معصومه دادرس

نوع تخصص

متخصص زنان و زایمان

روزویزیت

یکشنبه

ساعت ویزیت

14 الی 9

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

 

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر آذین گیتی مهر

نوع تخصص

متخصص زنان و زایمان

روزویزیت

سه شنبه

ساعت ویزیت

12/30 الی 10/30

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

 

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر سعیده ارجمندی

نوع تخصص

متخصص زنان و زایمان

روزویزیت

شنبه

ساعت ویزیت

10/30 الی 8/30

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر فاطمه علیزاده

نوع تخصص

متخصص زنان و زایمان

روزویزیت

دوشنبه

ساعت ویزیت

10/30الی 8/30

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر نفیسه موئد نیا

نوع تخصص

متخصص زنان و زایمان

روزویزیت

چهارشنبه

ساعت ویزیت

13 الی 11

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh