بخش داخلی جراحی زنان شامل 31 تخت (9 تخت داخلی جراحی و 22 تخت ایزوله کووید) می باشدکه توسط شیشه سکوریت به دو قسمت مجزای داخلی جراحی و ایزوله کووید تفکیک شده است و در هنگام افزایش بیماران کرونا در پیک های این بیماری کل بخش تبدیل به بخش ایزوله کرونا می شود.

در قسمت داخلی جراحی ، بیماران قلب، داخلی ،ارتوپدی، جراحی عمومی، چشم، گوش و حلق و بینی و زنان بستری می شود.

رئیس بخش داخلی دکتر جهانگیر حسین پور متخصص داخلی و سرپرستار بخش خانم حسین آبادی ،کارشناس پرستاری می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400