بخش داخلی جراحی زنان دارای7 اتاق ( ایزوله_ داخلی قلب جراحی زنان_جراحی و داخلی اعصاب)  و یک اتاق پست پارتوم(متعلق به بخش زایمان) میباشد که شامل 26 تخت است.
اتاق ایزوله بخش دارای 3 تخت میباشد.
در این بخش انواع بیماری های قلبی - داخلی - ریوی و جراحی های عمومی -چشم- گوش و حلق و بینی-جراحی های زنان و ارتوپدی بستری می شود.
این بخش مجهز به دستگاهECG - پالس اکسی متری-DCشوک - پمپ انفوزیون و پمپ سرنگ  - مانیتورینگ قلبی میباشد.
رئیس بخش داخلی دکتر حسین پور (متخصص داخلی) و سرپرستار بخش خانم فاطمه حسین آبادی هستند.