تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

دکتر مسعود قاسمی

نام و نام خانوادگی

ریاست بیمارستان

سمت

متخصص داخلی 

تحصیلات

سرپرست مرکز بهداشتی ودرمانی لولمان ومرکز شماره یک وابسته به مرکز بهداشت رشت حدودببست سال-ماموریت درنظا م وطیفه استان بمدت ۸سال -ماموریت دربازرسی استانداری گیلان بمدت ۴سال

سوابق

 

پست الکترونیک

215

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

علیرضا قانع 

نام و نام خانوادگی

مدیر داخلی بیمارستان 

سمت

کارشناس ارشد مدیریت مالی

تحصیلات

مسئول IT بیمارستان از سال91-95

مسئول تدارکات بیمارستان ازسال 94

سوابق

Ghane9797@gmail.com

پست الکترونیک

214

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

پریسا رمضان نژاد

نام و نام خانوادگی

مدیر خدمات پرستاری بیمارستان

سمت

کارشناس ارشد پرستاری

تحصیلات

از سال 1391 تا 1393 مسئول اعتباربخشی

از 93 تا 96 مسئول اعتباربخشی و سوپروایزر آموزشی  

از 96 مدیر پرستاری 

سوابق

parisa.ramezannejad@yahoo.com

پست الکترونیک

270

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

افسانه بیدریغ

نام و نام خانوادگی

سرپرست حسابداری بیمارستان

سمت

کارشناس ارشد حسابداری

تحصیلات

سرپرست حسابداری بیمارستان از  96

سوابق

Afsaneh13501350@gmail.com

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

211

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

270

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

تیم رهبری و مدیریت بیمارستان امام خمینی ( ره ) شهرستان صومعه سرا

 

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

تحصیلات

 

سوابق

 

پست الکترونیک

 

تلفن داخلی

آخرین بروز رسانی : 28 شهریور 1400