دیالیز

  واحد دیالیز بیمارستان امام خمینی صومعه سرا با داشتن 12 دستگاه فعال دیالیز به 50 بیمار نیازمند دیالیز در دو شیفت صبح وعصر خدمات ارائه می دهد. 

بخش دیالیز در تاریخ 76/12/21 افتتاح شده است.

مسئول فنی بخش دیالیز: دکتر جهانگیر حسین پور

پزشکان متخصص داخلی :دکتر جهانگیر حسین پور ، دکتر حسین پور احمدی ، دکتر فاطمه ثابت ، دکتر رضا مجتهدی

سرپرستار بخش دیالیز: طاهره فاخری   

تعداد پرستار رسمی :7نفر

تعداد پرسنل خدمات :2 نفر 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400