واحد دیابت 

 

 

خودمراقبتی در بیماران فشارخون بالا 

 

 

 

 

 

 شرح وظایف مسئول دیابت 

 
 

 مراقبت از بیماران مبتلا به دیابت

 

 

واحد NCD