آدرس: صومعه سرا- بلوار خرمشهر - جنب پارک ابریشم
 تلفن:01344323041/44323042
   01344323020: فکس
hospitalimamkhomeini@gmail.com:ایمیل
درمانگاه تخصصی :01344336820

 

قابل توجه مراجعین محترم :

 بدینوسیله میتوانید به یکی از طریق زیر سوالات و شکایات خود را به اطلاع مسئولین محترم برسانید.

    

 

190

 

سامانه رسیدگی به شکایات مربوط به خدمات پزشکی ودرمانی

www.gum.ac.ir/imamh

مراجعه به پایگاه اینترنتی

hospitalimamkhomeini@gmail.com 

صندوق پست اکترونیکی

01344323041

(داخلی 250)

شماره تلفن بیمارستان

  

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400