· در قوانین و فرهنگ ترافیک تصادف برابر است با برخورد حداقل یک وسیله نقلیه با وسایل نقلیه دیگر .بعبارتی دیگر در فرهنگ نوین ترافیک همه اجزاء دخیل در امر ترافیک میتوانند عاملی یا عامل تصادف باشد .

· در قوانین موجود وبرای راحتی درک مفاهیم مرتبط ، تصادف را اینگونه معرفی میکنند :هر گاه حداقل یک وسیله نقلیه موتوری با یک وسیله نقلیه دیگر برخورد کند تصادف رخ داده است اما این تصادف بنا بر شدت وضعف به سه گروه اصلی تقسیم میشود :

الف) تصادفات خسارتی : که در آن فقط به وسایل نقلیه خسارت مالی وارد میشود.

ب) تصادفات جرحی : تصادفی است که علاوه بر خسارت مالی حداقل یکی از رانندگان ویا سرنشینان ویا عابرین پیاده ویا احشام مجروح میشوند .

ج) تصادفات قتلی : متاسفانه این گونه تصادفات در ایران مرتب در حال  رخ دادن است وطبق آخرین بررسیها در هر ۲۰ دقیقه یک نفر جان خودش را در اثر تصادف از دست میدهد وبا یک حساب سرانگشتی میتوان به این نتیجه رسید که طی ۲۴ساعت بطور متوسط ۷۰نفر کشته میشوند تکرار میکنم هر روز ۷۰ نفر ودر سال رقمی نزدیک به ۳۰۰۰۰سی هزار نفربهرحال در تصادفی که حداقل یکی از رانندگان ویا سرنشینان ویا عابرین ویا راکبین موتور و دوچرخه در اثر شدت تصادف جان خودشان را از دست میدهند را تصادف قتلی گویند .

 
قابل توجه مصدومین حوادث ترافیکی (ماده 92)
 • کلیه بیمارستان های عمومی ، تخصصی و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی موظفند نسبت به پذیرش درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث رانندگی اعم از سرپایی و بستری اقدام نمایند .
 • کلیه بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی و غیر دولتی هنگام پذیرش و طی زمان بستری مصدومین مشمول این دستورالعمل حق دریافت هیچ گونه وجهی ندارند .
 • کلیه هزینه های مصدومین مشمول این دستورالعمل بر مبنای تعرفه های دولتی توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد شد .
 • وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است کلیه هزینه های درمان مصدومین اعم از بستری و سرپایی از جمله دارو ، ملزومات مصرفی ، پروتزها و خدمات پاراکلینیک از هنگام پذیرش تا پایان روزهای پیگیری مندرج در کتاب کالیفرنیا را تأمین نماید . بدیهی است هزینه های ثانویه از قبیل خارج کردن پیچ و پلاک و یا درمان عوارض دیررس و موارد مشابه پس از پایان روزهای پیگیری فوق الذکر مشمول این دستورالعمل نمی باشد .
 • مصدومین مشمول این دستورالعمل برای استفاده از تسهیلات مربوطه موظفند تا هنگام ترخیص از بیمارستان اسناد مثبته دال بر وقوع تصادف را از مراجع ذیصلاح اخذ و به مرکز درمانی مربوطه ارائه نمایند که حداقل شامل یکی از موارد زیر می باشد:
 • کروکی محل تصادف
 • گزارش مراجع انتظامی یا احکام و مکاتبات قضایی
 • گزارش اورژانس 115
 • در کل کشور چنانچه مصدومین تصادفی فاقد هرگونه پوشش بیمه ای باشد و به بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی مراجعه نماید ، بیمه شده سازمان بیمه خدمات درمانی محسوب و روند رسیدگی به استناد بیمار به عهده آن سازمان می باشد .
   
   
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400