تقویم آموزش ماهیانه

 

 

 فروردین

 

 

 

 

 

 اردیبهشت

 
 
 

 خرداد

 

 

 تیر

 

 

مرداد 

 
 

 

شهریور 

 
 

 

مهر 

 
 

 

 آبان

 
 

 

 آذر

 
 

 دی

 
 

بهمن 

 
 

 

 
 

  

 

تقویم آموزشی سال 98 بیمارستان امام خمینی صومعه سرا  

 

 تقویم آموزشی سال 98 بیمارستان امام خمینی صومعه سرا 

 

 

 

 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400