کودکان

بخش اطفال همزمان با افتتاح بیمارستان در سال 1365 با سرپرستاری خانم یوسفی شروع به کار کرد در حال حاضر سرپرستاری بخش برعهده ی خانم بخشی  پور میباشد.تعداد پرسنل پرستار در این بخش ده نفر میباشد

بخش کودکان به دو قسمت اطفال و نوزادان تقسیم میشود قسمت نوزادان دارای اتاق های ایکتر،سپسیس و تحت نظر و اتاق استراحت مادران میباشد یازده دستگاه فتوتراپی و شش انکوباتور در این قسمت قرار دارد . اطفال دارای چهار اتاق داخلی و جراحی و یک اتاق ایزوله است  که شامل چهارده تخت اطفال و دو تخت بزرگسال میباشد. در انتهای بخش اطفال بخش تالاسمی قرار دارد

پنج پزشک متخصص اطفال در این بخش فعالیت دارند که  دکتر همایون صالحی ریاست بخش را برعهده دارند

 .

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 30 آبان 1400