اورژانس               

  : اورژانس بیمارستان امام خمینی شامل قسمت های زیر است

- اتاق تحت نظر خواهران

- اتاق تحت نظر برادران

- اتاق احیا

- اتاق ویزیت پزشک عمومی

- اتاق پانسمان و بخیه

مراجعه کنندگان به اورژانس این مرکز از سال 1363در تمام اوقات شبانه روز به صورت تمام وقت و با حضور کادر مجرب در حال ارئه خدمات به همشهریان محترم می باشد.

سرپرستار این بخش سر کار خانم سکینه طوفانپور می باشد