واحد اسپیرو متری
 
 

اسپیرومتری تست رایجی است که جهت تشخیص آسم، انسداد مزمن در بیماری های ریوی (COPD) و در مواردی استفاده می شود که سیستم تنفسی به دلایلی تحت تاثیر قرار گرفته است. اسپیرومتری به صورت دوره ای و جهت بررسی عملکرد ریه هایی که تحت درمان یک بیماری مزمن ریوی بوده اند، انجام می شود.

در اسپیرومتری میزان هوایی که شما می توانید دم و بازدم کنید اندازه گیری می شود. همچنین سرعت عمل دم را مورد اندازه گیری قرار می دهد. مقادیر نشان دهنده بوسیله اسپیرومتری اگر پایین تر از حد متوسط باشد نشان دهنده این امر است که ریه های شما عملکرد خوبی ندارند.

دستگاه اسپیرومتری بیمارستان امام خمینی در سال 1387 خریداری و دراتاق آندوسکوپی قرارداد.

اسپیرو متری توسط خانم طوفانپور کارشناس پرستاری انجام و توسط پزشکان متخصص داخلی تفسیر می شود .                      

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400