دستورالعمل ها

 

 

ابلاغیه واکنش سریع

 

 

 

 

 

الزامات اخذ رضایت آگاهانه - فرنازمستوفی 

 
 
 

ایمنی بیمار مرتبط با استانداردهای اعتباربخشی - فرناز مستوفی  

 

 

بازدیدهای مدیریتی ایمنی - فرناز مستوفی 

 

 

برقراری ارتباط صحیح حین تحویل -فرناز مستوفی 

 
 

پیشگیری از زخم فشاری - فرناز مستوفی 

 
 

 

جراحی ایمن - فرناز مستوفی

 
 

 

 داروهای با اسامی مشابه- فرناز مستوفی 

 
 

 

داروهای با هشدار بالا - دیماه 96

 
 

 

 داروهای حیاتبخش ضروری- فرناز مستوفی

 
 

 

داروی با هشدار بالا پیوست شماره 2 

 
 

 

 دستورالعمل تزریقات ایمن-فرنازمستوفی

 
 

 

راهنمای پیشگیری از اتصالات ناصحیح- فرناز مستوفی

 

  

راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار-فرنازمستوفی

 

 

 راهنمای تضمین صحت دارویی در انتقال بیمار - فرناز مستوفی(1)

 

 

راهنمای داروهای با هشدار بالا-فرناز مستوفی

  

 

 

شناسایی صحیح بیمار - فرنازمستوفی 

  

 

شیوه نامه اجرایی واکنش سریع 

  

 

شیوه_نامه_نظارتی_وقایع_ناخواسته 

  

 

گاید لاینهای ایمنی  ابلاغی 95 

  

 

گاید لاینهای ایمنی اسفند 93 

  
 
آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400