برای دانلود فایل راهنمای اعتبار بخشی کلیک کنید 

شیوه نامه دوره چهارم اعتباربخشی ملی بیمارستان_ها کلیک کنید