فرم ها و چک لیست ها

 
 
 

 

ابزار جدید  اثر بخشی آموزش به بیمار 

 

 

 

 

چک لیست اثربخشی آموزش به بیمار 

 
 
 

 

چک لیست  برنامه مشارکت در تقویم ملی سلامت

 
 
 
 
 
 
 

چک لیست اثربخش زایمان

 
 
 
 چک لیست برنامه توانمندسازی پرسنل
 
 

 

 چک لیست ترخیص ایمن

 
 

 

چک لیست حداقل توانمندسازی پرسنل 

 
 
 
 
چک لیست فرآیند، سیاست ، دستورالعمل .. آموزش به بیمار 
 
 

 فرم شماره 1 ارجاع بیمار از بخش بستری به  واحد مراقبت در منزل

 
 

 فرم شماره 2 ارجاع بیماران از واحد مراقبت در منزل بیمارستان به مراکز مراقبت در منزل

 
 
آیین نامه داخلی کارگروه آموزش به بیمار بیمارستان امام خمینی شهرستان صومعه سرا
 
 
 
حداقل توانمندی پرستار جهت احراز مسیولیت آموزش به بیمار
 
دستورالعمل خودمراقبتی آموزش به بیمار بخش های بالینی  (1)
دستورالعمل طرح پرستار پیگیر
سیاست آموزش به بیمار
فرآیند شکایت از مرکز مراقبت در منزل
فرآیند ارجاع بیماران غیرواگیر
فرآیند آموزش به بیمار
فلوچارت آشناسازی بیماران به مراقبتهای پرستاری در منزل 
فلوچارت آموزش به بیمار
آخرین بروز رسانی : 11 دی 1400