معرفی سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا

نام نام خانوادگی : رباب میری

معرفی واحد آموزش سلامت

واحد آموزش سلامت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان صومعه سرا بخشی از زیر مجموعه دفتر پرستاری بیمارستان محسوب می گردد. رسالت این واحد ، افزایش آگاهی ، توانمندی و مشارکت بیماران/خانواده در تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت با استفاده از ظرفیت های بیمارستان می باشد.

این واحد زیر نظر سوپروایزر آموزش سلامت بیمارستان اداره می شود. در هرکدام از بخش های بیمارستان رابطین آموزش به بیمار و ارتقاء سلامت همسو با سیاست های این واحد به فعالیت می پردازند.

 

شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت

سوپروایزر آموزش سلامت پرستاری است که مسئولیت فعالیت آموزشی و پژوهشی پرستاری و مامایی مرکز آموزشی درمانی ، توانبخشی و پژوهشی را تحت نظارت مدیر پرستاری و در جهت اهداف سازمان برعهده دارد. شرح وظایف سوپروایزر آموزش سلامت براساس اصول مدیریت با تکیه بر رعایت منشور حقوق مددجو مبتنی بر فرآیند پرستاری و استانداردهای مراقبتی به شرح زیر می باشد:

1-انجام نیازسنجی وتعیین اولویت های آموزش به بیمار متناسب با هر گروه از بیمارانی که نیازمند آموزش خاص هستند.

2- تدوین طرح درس و برنامه ریزی براساس نیازسنجی آموزشی : آموزش های مربوط به سیر بیماری ، نکات تشخیصی درمانی ، پیشگیری از بیماری ، پیشگیری و کنترل عوارض ، نحوه مراقبت از بیمار ، روش های خودمدیریتی و خود مراقبتی در سلامت و بیماری ، بازگشت به فعالیت های روزمره ، سازگاری و تطابق با بیماری ، نوتوانی و توانبخشی ، مراقبت های دارویی ، حفظ ایمنی بیمار ، و محافظت از مخاطرات را در برنامه های آموزشی مدون طراحی و تدوین نمایند.

3- تهیه مطالب و رسانه های آموزشی و کمک آموزشی شامل کتاب، جزوات ، پمفلت و پوسترهای بهداشتی ، فایل های صوتی و تصویری و نظایر آن.

4- شناسایی و معرفی منابع و امکانات موجود و جدید و مدرن و تجهیزات و تسهیلات آموزشی به روز.

5- برگزاری انواع جلسات آموزش انفرادی و گروهی از جمله آموزش چهره به چهره ، جلسات مشاوره و پیگیری بیماران ، بحث و آموزش های گروهی ، کنفرانس ، میزگرد.

6- تدوین برنامه عملیاتی واحد به صورت سالیانه .

7- تهیه و تنظیم برنامه های اجرایی به صورت ماهیانه.

8- تهیه ابزار مناسب جهت ارزیابی عملکرد و فعایت های آموزش سلامت.

9- حضور فعال در کمیته آموش به بیمار به عنوان دبیر کمیته .

10- گزارش پیشرفت برنامه به مقام مافوق در کمیته دانشگاهی .

11- ارائه پیشنهاد بودجه به مدیریت پرستاری.

12- تهیه و گزارش عملکرد مطابق با برنامه .

13- شرکت در برنامه های مرتبط با آموزش به بیمار هماهنگی مدیر پرستاری.

14- ثبت و گزارش کلی فعالیت ها و نتایج حاصله به مدیر خدمات پرستاری.

15- همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی ، کنترل عفونت و آموزشی در امر آموزش.

16- توانمندسازی نیروی انسانی از طریق سازمان دهی و حمایت از برنامه های بازآموزی و آموزش ضمن خدمت برای نیروهای شاغل.

17- ترویج رویکرد آموزش به بیمار و فرهنگ سازی در این زمینه.

18- طرح مشکلات در کمیته آموزش به بیمار و ارائه راهکارهای مداخله ای جهت حل مشکلات و تصمیم گیری جهت برنامه ریزی آموزشی .

19- پایش و ارزشیابی مستمر و تعیین میزان اثربخش بودن آموزش های ارائه شده .

20- بررسی و تعیین شاخص های آموزش به بیمار و برنامه ریزی اصلاحی در صورت نیاز.

21- ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش سلامت.

22- جلب همکاری ، مشارکت و هماهنگی درون و برون رشته ای با سایر اعضای تیم سلامت برای طراحی و اجرای برنامه های آموزشی و سلامت.

23- همکاری با کمیته دانشگاهی جهت ارزیابی کیفیت خدمات آموزش سلامت و شناسایی نقاط قوت و ضعف .

24- همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی.

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400