برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر مهران پور احمد

نوع تخصص

متخصص اطفال

روزویزیت

براساس آنکالی

ساعت ویزیت

12 الی 10

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر فاطمه اسدی نژاد

نوع تخصص

متخصص اطفال

روزویزیت

بر اساس آنکالی

ساعت ویزیت

12 الی 10

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر  محسن خضری

نوع تخصص

متخصص اطفال

روزویزیت

براساس آنکالی

ساعت ویزیت

11 الی 10

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر  همایون صالحی

نوع تخصص

متخصص اطفال

روزویزیت

براساس آنکالی

ساعت ویزیت

12 الی 10

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh