برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر مریم عزتی

نوع تخصص

متخصص چشم

روزویزیت

دوشنبه و سه شنبه

ساعت ویزیت

10/30 الی 8/30

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر پریسا حمامی

نوع تخصص

متخصص چشم

روزویزیت

شنبه

ساعت ویزیت

11الی 9

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر محمود رحیمی بشر

نوع تخصص

متخصص چشم

روزویزیت

چهارشنبه

ساعت ویزیت

11 الی 9

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh