پوستر آموزش به بیمار 

 

 

 

 بهار را به خانه هایتان بیاورید

 

 

 

 درخانه میمانیم تا کودکانمان سالم بمانند

 
 

 

در خانه میمانیم و در کلاس های انلاین شرکت میکنیم

 

 

 

درخانه میمانیم تا مرهمی بر زخم  داغ دیدگان باشیم 

 

 

 نوروز امسال در خانه بمانید

  

 

در خانه میمانیم تا از خود و دیگران محافظت کنیم

  

 

 در خانه میمانیم و به دید بازدید نمی رویم

  

 

در خانه میمانیم و خانه را محل شادی و آرامش میکنیم 

  

 

 نوروز امسال در خانه بمانید 1

 

 

نوروز امسال در خانه بمانید2 

 

 

در خانه میمانیم تا کادر درمان هم در خانه بمانند 

 

 

در خانه میمانیم و از ویروس کرونا در امان می مانیم 

 

 

در خانه میمانیم و خرید اینترنتی میکنیم 

 

 

در خانه میمانیم و هر شایعه ای را منتشر نمی کنیم