فرم ها و چک لیست ها

 
 

 

ابزار جدید  اثر بخشی آموزش به بیمار 

 

 

 

 

چک لیست اثربخشی آموزش به بیمار 

 
 

 

چک لیست  برنامه مشارکت در تقویم ملی سلامت

 
 
 
 
 
 

چک لیست اثربخش زایمان

 
 
 
 چک لیست برنامه توانمندسازی پرسنل
 
 

 

 چک لیست ترخیص ایمن

 
 

 

چک لیست حداقل توانمندسازی پرسنل 

 
 
 
 
چک لیست فرآیند، سیاست ، دستورالعمل .. آموزش به بیمار 
 
 

 فرم شماره 1 ارجاع بیمار از بخش بستری به  واحد مراقبت در منزل

 
 

 فرم شماره 2 ارجاع بیماران از واحد مراقبت در منزل بیمارستان به مراکز مراقبت در منزل