برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر جهانگیر حسین پور

نوع تخصص

متخصص داخلی

روزویزیت

سه شنبه 

ساعت ویزیت

12 الی 9/30

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر فاطمه ثابت

نوع تخصص

متخصص داخلی

روزویزیت

شنبه و چهارشنبه 

ساعت ویزیت

11 الی 9

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر  حسین پور احمدی

نوع تخصص

متخصص داخلی

روزویزیت

چهارشنبه 

ساعت ویزیت

11 الی 10

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر  رضا مجتهدی

نوع تخصص

متخصص داخلی

روزویزیت

دوشنبه ها 

ساعت ویزیت

12 الی 10

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh