برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر بقراط اسپیدکار

نوع تخصص

متخصص کلیه و مجاری ادراری

روزویزیت

شنبه و چهارشنبه

ساعت ویزیت

13 الی 11

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh

 

 

برنامه درمانگاه تخصصی پزشکان بیمارستان امام خمینی( ره ) صومعه سرا

 

نام و نام خانوادگی پزشک

دکتر علیرضا زارع

نوع تخصص

متخصص کلیه و مجاری ادراری

روزویزیت

شنبه و چهارشنبه

ساعت ویزیت

 11/30 الی 9/30

تلفن گویا

01344336831

آدرس وب سایت

http://www.gums.ac.ir/imamh